Dziecko – konkurs fotograficzny

DZIECKO

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

Organizator: Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury Ochoty

Biuro organizacyjne:
Koordynator: Joanna Sułek-Malinowska
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok.230,
02-056 Warszawa
tel. 022 659 43 37;
e-mail: joanna.malinowska@oko.com.pl

Adres nadsyłania prac:
Magazyn Sztuk,
ul. Filtrowa 62 lok.230,
02-056 Warszawa

Szanowni Państwo,
Magazyn Sztuk, filia Ośrodka Kultury Ochoty, skupiający wokół siebie artystów profesjonalnych i amatorów, zajmuje się m.in. promocją działalności artystycznej, w tym fotograficznej. Pragniemy odkrywać nowe talenty i promować działania najzdolniejszych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich rodziców w naszym konkursie fotograficznym.

DZIECKO

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

1. Konkurs przeznaczony jest dla twórców amatorów, ludzi dorosłych którzy mogą zaprezentować swoją twórczość, wykazać się kreatywnością i nowatorskimi rozwiązaniami podanego tematu.
2. Przedmiotem konkursu jest własne dziecko, bez względu na wiek.
3. Celem konkursu jest wyłonienie spośród fotografów amatorów najzdolniejszych twórców i promocja ich działalności artystycznej.
4. Praca może być wizją artystyczną lub kompozycją opartą na obserwacji.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
6. Prace powinny być wykonane osobiście i zapisane w formacie jpg min 1200 szerokość – wysokość 800 pikseli wraz z oryginalnym plikiem EXIF zdjęcia.
7. Przyjmujemy wyłącznie prace na płytach CD.
8. Osoby zakwalifikowane do wystawy zobowiązują się dostarczyć drogą pocztową lub osobiście płytę z zapisem obrazu w tiff lub jpg w rozdzielczości 150 dpi i w oryginalnej wielkości (na potrzeby drukarni).
9. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
10. Płyty CD oraz kartę zgłoszenia – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail autora oraz imię, nazwisko i wiek dziecka na fotografii – prosimy przesłać na adres organizatora: Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok. 230, 02-056 Warszawa. Z pracami należy nadesłać wypełniony formularz konkursowy.
11. Termin składania prac upływa z dniem 24 kwietnia 2009 r. (decyduje data dotarcia przesyłki do organizatorów).
12. Oceny prac dokona Jury 30 kwietnia 2009 roku.
13. Najlepsze prace zostaną powiększone do formatu 50×70 cm i zaprezentowane na stelażach na pl. Narutowicza 31 maja 2009 r. podczas happeningu plastycznego z okazji Dnia Dziecka. Na każdym zdjęciu wybranym w drodze konkursu, umieszczone będą dane autora oraz modela.
14. Przewidujemy również prezentacje prac w różnych miejscach na terenie Dzielnicy Ochota.
15. Wyniki konkursu, wybrane prace oraz wszelkie informacje dotyczące miejsc wystaw zostaną zamieszczone na stronie www.magazynsztuk.pl (zakładka wydarzenia) i na stronie www.fotomaniacy.net (galeria – zakładka dziecko).
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nadesłanych prac zarówno w transporcie pocztowym jak i kurierskim.
18. Organizator nie odsyła prac. Nie nagrodzone prace będzie można odebrać w dniach: od 10 do 14 maja w godzinach 11.00 do 20.00. Prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia na formularzu konkursowym.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na bezpłatne prezentowanie swoich prac na wystawach oraz w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu.
21. W przypadku wyboru przez Komisję Konkursową fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotograficznym z laureatem zostanie zawarta umowa o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
22. W przypadku osób portretowanych należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te osoby, lub prawnych ich opiekunów, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych Konkursu.
23. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.